ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดฉบับนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด" บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 คำนิยาม

ภายในข้อกำหนดฉบับนี้

(ก) "แอปพลิเคชัน" หมายความว่า แอปพลิเคชัน ชื่อว่า Tamkin ซี่งดำเนินการและให้บริการในลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • • บริการสั่งอาหาร Online ทั้งเมนูพร้อมทาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปและวัตถุดิบทางการเกษตรจากชุมชน
  • บริการจัดส่ง Delivery คำนวนตามระยะทางจริง เริ่มต้น 5 บาท ไปด้วยกันไปได้ไกล อิสระตามต้องการ            
  • บริการทางการตลาด ที่พร้อมจะสนับสนุนทุกการสร้างสรรค์คุณค่า จากภูมิปัญญา สู่สังคมที่ยั่งยืนและยุติธรรม                 
  • บริการจัดการข้อมูลพื้นฐานฟรี ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย สามารถจัดการได้เช่นเดียวกับครัวและโต็ะอาหารของคุณ

(ข) "เจ้าของแอปพลิเคชัน" หมายความว่า บริษัท โลคอล เดฟ เทค จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0705564000378 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 7 ม.7 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

(ค) "ผู้ใช้งาน" หมายความว่า ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ สมาชิก ของแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงแอปพลิเคชัน ไม่ว่าการเยี่ยมชม การใช้ การเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม

(ง) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(จ) "สินค้า" หมายความว่า สินค้าใดๆ ที่นำเสนอขายในแอปพลิเคชันโดยเจ้าของแอปพลิเคชัน

(ฉ) "บริการ" หมายความว่า บริการใดๆ ที่นำเสนอบริการในแอปพลิเคชันโดยเจ้าของแอปพลิเคชัน

(ช) "เนื้อหา" หมายความว่า ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสารไม่ว่าในลักษณะใดและวิธีใดๆ ในแอปพลิเคชัน และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม


ข้อ 2 การอนุญาตให้ใช้งานแอปพลิเคชัน

โดยที่เจ้าของแอปพลิเคชันได้เปิดให้ใช้งานซึ่งแอปพลิเคชัน ตามข้อกำหนดฉบับนี้ และผู้ใช้งานมีความประสงค์จะใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น ในการนี้ เจ้าของแอปพลิเคชันจึงอนุญาตให้ผู้ใช้งาน ใช้งานแอปพลิเคชัน ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดฉบับนี้


ข้อ 3 ข้อแนะนำการใช้งาน

ในการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานที่สูงสุดของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจใช้งานแอปพลิเคชัน ตามที่ เจ้าของแอปพลิเคชัน กำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ฟรี สามารถเข้ามาเลือกสรรเมนูและสินค้าจากชุมชนที่มีความหลากหลายได้อย่างเรียบง่ายและสามารถสร้างร้านค้าได้ง่ายๆ ด้วยตัวผู้ใช้เอง ผ่านบริการ “เริ่มการขาย” บนแอพพิเคชั่น รอผลการยืนยันตัวตน เพียงเท่านี้ ผู้ใช้ก็สามารถมีร้านของตนเองบน ทำกิน แอพพิเคชั่น พร้อมทั้งบริการ Delivery สะดวกสบายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยคำนวนค่าบริการตามระยะทางจริง พิเศษกับพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งโปรโมชั่นดีๆจากภูมิปัญญาท้องถิ่น


ข้อ 4 การใช้งานแอปพลิเคชัน

ในการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะใช้งานแอปพลิเคชัน ดังต่อไปนี้

สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ Android


ข้อ 5 ข้อห้ามการใช้งานแอปพลิเคชัน

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ใช้งานแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ไปในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย คำพิพากษาศาล หรือคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐ

(ข) กระทำการใดๆ ที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี

(ค) กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของเจ้าของแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่น

(ง) กระทำการใดๆ ที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(จ) กระทำการใดๆ ที่รบกวนการทำงานของระบบแม่ข่าย ชุดคำสั่ง หรือระบบเครือข่ายของแอปพลิเคชัน และ

(ฉ) กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะ ดังนี้

 • • ห้ามผู้ซื้อและผู้ขายทำการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสินค้าผิดกฎหมาย  
 • • ห้ามผู้ซื้อ ทำการสั่งซื้อสินค้าโดยปราศจากความต้องการสินค้านั้น ๆ อย่างแท้จริง  
 • • ห้ามผู้ซื้อ ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือปฏิเสธการต่อติดจากผู้จัดส่ง หลังจากได้รับการยืนยันตอบรับคำสั่งซื้อจากร้านค้าแล้ว
 • • ห้ามผู้ซื้อ ปฏิเสธการตรวจสอบสินค้าเพื่อความถูกต้องก่อน “กดปุ่ม” ยืนยันรับสินค้าและจ่ายเงินกับผู้จัดส่ง
 • • ห้ามผู้ขาย ขายสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องและนอกเหนือวัตถุประสงค์ของทางแอพพิเคชั่น
 • • ห้ามผู้ขาย ใช้ภาพสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าของผู้ขายเอง หรือปริมาณและคุณภาพของสินค้าไม่ชัดเจนตามภาพสินค้าที่ใช้แสดงบนแอพพิเคชั่น
 • • ห้ามผู้ขาย ละเลยการแจ้งให้ผู้จัดส่งทำการตรวจสอบสินค้า ก่อนรับสินค้าและนำส่งให้แก่ผู้สั่งซื้อ เพื่อความถูกต้อง
 • • ห้ามผู้ขาย ละเลยต่อความสำคัญของหลักสุขอนามัย
 • • ห้ามผู้ขาย ยืนยันรับคำสั่งซื้อจากผู้จัดส่งและผู้ซื้อ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดทำสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ได้

ข้อ 6 บัญชีผู้ใช้

ในการใช้งานแอปพลิเคชัน เจ้าของแอปพลิเคชันอาจจัดให้มีบัญชีผู้ใช้ของแต่ละผู้ใช้ ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอในแต่ละคราว โดยที่เจ้าของแอปพลิเคชัน มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ อนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้ กำหนดประเภทบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละประเภทบัญชีผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้นๆ

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลใดๆ ของตนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงจะไม่ยินยอมให้ รวมถึงใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน

ในกรณีที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นดังกล่าวได้กระทำในฐานะตัวแทนของผู้ใช้งานและมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำการเองทั้งสิ้น


ข้อ 7 การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้ เจ้าของแอปพลิเคชัน มีสิทธิจัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานให้ไว้แก่เจ้าของแอปพลิเคชัน อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 • • เบอร์โทรติดต่อ
 • • ชื่อ นามสกุล  
 • • วันเดือนปีเกิด
 • • เลขบัตรประชาชน (กรณีเป็นบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นผู้ขาย)

โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • • เพื่อเป็นฐานข้อมูลการให้บริการลูกค้า
 • • เพื่อพัฒนาระบบและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง   
 • • เพื่อหาความต้องการของผู้ใช้งาน และนำเสนอสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

โดยที่ผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าถึง ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง โอนย้าย ปฏิเสธ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่เจ้าของแอปพลิเคชันได้ และไม่ว่าเวลาใด ผู้ใช้งาน อาจถอนความยินยอมการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือสิทธิของเจ้าของแอปพลิเคชัน

ในกรณีที่ เจ้าของแอปพลิเคชันนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานออกใช้ประโยชน์ เจ้าของแอปพลิเคชัน ตกลงจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อนและความรำคาญแก่เจ้าของข้อมูล และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกในลักษณะที่อาจระบุตัวตนของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลได้ เว้นแต่ เป็นการใช้และเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยคำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ

ข้อ 8 คำรับรองและหน้าที่ของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีหน้าที่ และให้คำรับรองต่อเจ้าของแอปพลิเคชัน ว่าจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ใช้งานและตลอดจนเงื่อนไขของข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และโดยในการเข้าเยี่ยมชม ใช้งาน หรือการเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น

(ข) ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันและสามารถคับใช้ได้ตามกฎหมายระหว่างเจ้าของแอปพลิเคชัน และผู้ใช้งาน

(ค) ผู้ใช้งานจะดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควร ให้พนักงานของผู้ใช้งาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้ช่วย ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ ของผู้ใช้งาน (ถ้ามี) ปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้โดยเคร่งครัดด้วย

(ง) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานตกลงจะปกป้องด้วยความพยายามอย่างที่สุด ไม่ให้ เจ้าของแอปพลิเคชันเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

(จ) ในกรณีที่ เจ้าของแอปพลิเคชันมีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานแอปพลิเคชัน ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่เจ้าของแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง


ข้อ 9 เนื้อหาของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานอาจสามารถแสดงเนื้อหาของผู้ใช้งานภายในแอปพลิเคชัน ได้ ไม่ว่ามีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ใช้งานตกลงจะ

(ก) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในชื่อเสียง

(ข) ไม่แสดงเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนความรุนแรง และการกระทำผิดกฎหมาย

(ค) ไม่แสดงเนื้อหาใดๆ ที่น่าสงสัย หยาบคาย หลอกลวง ล่อลวงหรือชี้แนะในลักษณะที่อาจเป็นเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานรายอื่น หรือให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

(ง) ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับที่เป็นของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

(จ) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นเท็จ ไม่ว่าการแสดงเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม

(ฉ) ไม่แสดงเนื้อหาที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม ฯลฯ


ข้อ 10 การชำระค่าสินค้า

ในการชำระค่าสินค้าตามข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะชำระให้แก่เจ้าของแอปพลิเคชัน หรือผู้ขายสินค้าโดยวิธีการดังต่อไปนี้

 • • เงินสดชำระให้แก่ผู้ขนส่ง ณ สถานที่รับสินค้า


ข้อ 11 การส่งสินค้า

เจ้าของแอปพลิเคชัน หรือผู้ขายสินค้าจะส่งสินค้าโดยผู้จัดส่งจาก TamkinDiver แอพพิเคชั่น และ เจ้าของแอปพลิเคชัน หรือผู้ขายสินค้าตกลงจะดำเนินการส่งสินค้าภายใน 1 (หนึ่ง) วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากผู้ใช้งาน


ข้อ 12 การสมัครใช้บริการ
การตอบรับ การปฏิเสธคำขอใช้บริการ

ผู้ใช้งานอาจขอใช้บริการที่นำเสนอในแอปพลิเคชันได้ โดยการทำคำขอใช้บริการต่อเจ้าของแอปพลิเคชัน ตามแบบและวิธีที่เจ้าของแอปพลิเคชัน กำหนด โดยเจ้าของแอปพลิเคชัน มีสิทธิพิจารณาตอบรับคำขอผู้ใช้งาน หรือปฏิเสธคำขอดังกล่าวก็ได้ หากดุลพินิจของเจ้าของแอปพลิเคชัน หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของแอปพลิเคชัน เห็นว่าผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการไม่มีคุณสมบัติตามที่เจ้าของแอปพลิเคชันกำหนด ไม่เหมาะสมการกับใช้บริการดังกล่าว มีข้อสงสัยว่าข้อมูลในคำขอดังกล่าวไม่เป็นความจริง หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด


ข้อ 13 การทดลองใช้บริการ

เจ้าของแอปพลิเคชันตกลงให้ผู้ใช้งานมีสิทธิทดลองใช้บริการบนแอปพลิเคชัน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่คำขอใช้บริการของผู้ใช้งานได้รับการตอบรับจากเจ้าของแอปพลิเคชัน

ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ใช้งานมีสิทธิเลิกใช้บริการได้หากไม่พึงพอใจบริการ โดยไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าบริการแต่อย่างใด


ข้อ 14 ระยะเวลาการใช้บริการ

ผู้ใช้งานตกลงจะใช้บริการบนแอปพลิเคชันของเจ้าของแอปพลิเคชัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่คำขอใช้บริการของผู้ใช้งานได้รับการตอบรับจากเจ้าของแอปพลิเคชัน ไปจนกว่าจะสิ้นสุดการให้บริการ หรือมีการยกเลิกการให้บริการโดยเจ้าของแอปพลิเคชัน หรือการบอกเลิกการใช้บริการโดยผู้ใช้งาน


ข้อ 15 ค่าบริการ

ผู้ใช้งานตกลงจะชำระค่าบริการให้แก่เจ้าของแอปพลิเคชัน หรือผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • • ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ชื้อ ใช้งานได้ฟรี ชำระเฉพาะค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการจัดส่ง Delivery
 • • ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ขาย ชำระค่าธรรมเนียมและบริการระบบ 17% ของยอดขายตามคำสั่งซื้อครั้งนั้นๆ

โดยที่ ค่าบริการตามข้อกำหนดฉบับนี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

ข้อ 16 การชำระเงินค่าบริการ

ในการชำระค่าบริการตามข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะชำระให้แก่เจ้าของแอปพลิเคชัน โดยวิธีการดังต่อไปนี้

การชำระเป็นเงินสด

ผู้ใช้งานตกลงจะชำระค่าบริการให้แก่เจ้าของแอปพลิเคชัน ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

ผู้ใช้งานจะชำระค่าสินค้าและค่าบริการเป็นต่อครั้งการใช้บริการครั้งนั้นๆ โดยแสดงในรายการสรุปการซื้อขาย


ข้อ 17 เปลี่ยนแปลงค่าบริการ

คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการของเจ้าของแอปพลิเคชัน อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลความจำเป็นทางเศรษฐกิจ

ดังนี้ เจ้าของแอปพลิเคชันมีสิทธิปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน


ข้อ 18 การปฏิบัติผิดข้อกำหนดของผู้ใช้งาน

ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ คำรับรองของผู้ใช้งานที่ให้ไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่เจ้าของแอปพลิเคชันได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง

(ข) ผู้ใช้งานใช้งานแอปพลิเคชัน ไปในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

(ค) ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่แอปพลิเคชัน เจ้าของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานรายอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก

(ง) ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่ เจ้าของแอปพลิเคชันพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม

เจ้าของแอปพลิเคชัน โดยดุลพินิจของเจ้าของแอปพลิเคชันแต่เพียงผู้เดียว อาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ใช้งาน แก้ไขการกระทำ พฤติกรรมดังกล่าว

(ข) ระงับการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ

(ค) ยกเลิกสิทธิการใช้หรือการเข้าถึง แอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ เจ้าของแอปพลิเคชัน ระงับการใช้งานหรือยกเลิกสิทธิการใช้ หรือการเข้าถึงแอปพลิเคชัน ตามข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า เจ้าของแอปพลิเคชัน ไม่มีความรับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดฉบับนี้

 

ข้อ 19 ความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า เจ้าของแอปพลิเคชันอาจระงับการใช้งานแอปพลิเคชันไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งาน ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบำรุงรักษาระบบแม่ข่าย (Server Maintenance)

(ข) การปรับปรุงและพัฒนาระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งาน แอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงชุดคำสั่งของแอปพลิเคชัน (Update) การปรับปรุงชุดคำสั่งของระบบ (Firmware Update)

(ค) เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชัน ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้น ไม่ว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้นจะอยู่ในความครอบครองของเจ้าของแอปพลิเคชัน หรือบุคคลภายนอกก็ตาม

(ง) เหตุสุดวิสัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบติดต่อสื่อสารขัดข้อง อุบัติเหตุ อุบัติภัย เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คำสั่งของรัฐบาล


ข้อ 20 การรายงานปัญหาและพฤติกรรม

ผู้ใช้งานอาจรายงานปัญญาใดๆ จากการใช้งานแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน หรือของชุดคำสั่ง พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายอื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือการใช้งานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนการสนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือพฤติกรรมการใช้งานในลักษณะที่ก่อกวนผู้ใช้งานรายอื่นได้ที่ admin@tamkinapp.com


ข้อ 21 การช่วยเหลือ

ในกรณีที่ ผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อสอบถาม เกี่ยวการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถ สอบถามได้ที่ admin@tamkinn.com


ข้อ 22 การยกเว้นความรับผิด

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือภายในแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่เจ้าของแอปพลิเคชัน จะ

(ก) รับประกัน ความเสถียร ความเชื่อถือได้ ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้งาน ความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน

(ข) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในการใช้แอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่ออุปกรณ์ ระบบ ที่ผู้ใช้งานใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือการสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน สิทธิและชื่อเสียงของผู้ใช้งาน ยกเว้น ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของแอปพลิเคชัน

(ค) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม

(ง) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (Hacker) อาชญากรคอมพิวเตอร์

 
ข้อ 23 ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาของเจ้าของแอปพลิเคชัน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบ ระบบงานใด ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันและที่ใช้งานบนแอปพลิเคชัน ไม่ว่าระยะเวลาใด เป็นสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของแอปพลิเคชันทั้งสิ้น

ผู้ใช้งานมีสิทธิใช้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพิกถอนได้และอย่างไม่สามารถโอนแก่กันได้ ตราบเท่าที่เจ้าของแอปพลิเคชัน อนุญาตให้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดฉบับนี้เท่านั้น และไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ไม่มีข้อตกลงใดในข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือปริยาย ที่เป็นการโอนสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งทางตรง และทางอ้อม


ข้อ 24 การเก็บรักษาความลับ

ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากเจ้าของแอปพลิเคชันหรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งานแอปพลิเคชันตามข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะหรือไม่มีเจตนาให้ถูกเปิดเผยอย่างทั่วไป ณ ขณะที่เปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาข้อมูลของเจ้าของแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของแอปพลิเคชันไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของแอปพลิเคชันก่อนล่วงหน้า


ข้อ 25 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เจ้าของแอปพลิเคชันอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยเจ้าของแอปพลิเคชันจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว และให้ถือว่าข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้ด้วย


ข้อ 26 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด


ข้อ 27 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามข้อกำหนดฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของแอปพลิเคชัน เป็นการล่วงหน้า


ข้อ 28 การสละสิทธิ

การที่เจ้าของแอปพลิเคชันไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าเจ้าของแอปพลิเคชันสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่เจ้าของแอปพลิเคชันใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย


ข้อ 29 ความเป็นที่สุดของข้อกำหนด

ข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำข้อกำหนดฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้บังคับ


ข้อ 30 การแยกส่วนของข้อกำหนด

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในข้อกำหนดฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในข้อกำหนดฉบับนี้


ข้อ 31 การบอกกล่าว

ผู้ใช้งานตกลงให้คำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งเจ้าของแอปพลิเคชันต้องแจ้งให้แก่ตนภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังผู้ใช้งานโดยวิธีที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อความส่วนตัวภายในแอปพลิเคชั่นถึงบัญชีผู้ใช้งาน


ข้อ 32 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย


ข้อ 33 การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกำหนดฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย